ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ & ΕΜΒΟΛΙΑΣΙΜΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εκρίζωση

Δημοσιεύτηκε στις 11/02/2011    

Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος παραμονής τους στην γη, γίνεται εκρίζωση και μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.