ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ & ΕΜΒΟΛΙΑΣΙΜΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παραγωγή

8 καταχωρημένες εγγραφές
(σελίδα 1 από 1)
εμφάνιση εγγραφών ανά σελίδα

Εμβόλια

Τα εμβόλια συλλέγονται από υγιείς αμπελώνες όλων των ποικιλιών, υπό την εποπτεία ανθρώπων της επιχείρησης

Εμβολιασμός

Τα "υποκείμενα" που πρόκειται να εμβολιασθούν, προέρχονται από Ελληνικές και Γαλλικές μητρικές φυτείες, που ελέγχονται πλήρως από τον...

Παραφίνωση

Όταν ολοκληρώνεται η μέθοδος του εμβολιασμού, τα υποκείμενα περνούν στο στάδιο της παραφίνωσης

Συγκόλληση

Η μέθοδος συγκόλλησης των εμβολιασμένων μοσχευμάτων, προϋποθέτει την ύπαρξη θερμοθαλάμου

Εμφύτευση

Τα εμβολιασμένα μοσχεύματα καθώς και τα απλά υποκείμενα, επιλέγονται και εμφυτεύονται στην γη

Επιμέλεια - Συντήρηση

Η επιμέλεια και η συντήρηση των μοσχευμάτων γίνονται σε τακτά και συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα

Εκρίζωση

Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος παραμονής τους στην γη, γίνεται η εκρίζωση

Τυποποίηση

Τα πιστοποιημένα μοσχεύματα επιλέγονται, ταξινομούνται και δεματοποιούνται